REGULAMIN

REGULAMIN

DYSTRYBUCJI BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU MTICKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z DNIA 07.08.2023.

Niniejszy regulamin dystrybucji biletów (zwany dalej - Regulaminem) określa zasady korzystania ze strony https://mticket.pl oraz przebieg procesu zakupu biletów za pośrednictwem tej strony a także wynikające z tego prawa i obowiązki stron. Właścicielem strony https://mticket.pl jest Mticket sp. z o.o. zarejestrowana i działająca zgodnie z polskim prawem z siedzibą ul. Płatowcowa 20, 02-635 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690498, posiadająca nr NIP: 9662114196 i nr REGON: 367987921, która prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu Sprzedaży (zwana dalej „Mticket”, „My”, „Nas” lub „Nasz”). Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na stronie i obowiązuje bezterminowo.

1. DEFINICJE

 1. Bilet – elektronicznie generowany dokument potwierdzający prawo Użytkownika do udziału (wstępu, obejrzenia, odsłuchania) w Imprezie i zawierający informacje o nazwie, dacie, godzinie, miejscu, miejscu przydzielonym Użytkownikowi na Imprezie (sektor, seria, numer itp.), koszt udziału w imprezie i wielkość Opłaty za usługę, a także dodatkowe informacje prawne lub techniczne. Elektronicznie generowany dokument (Bilet) umożliwiający jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, tablety) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 2. Bilet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – Bilet upoważniający do wejścia do specjalnej wyznaczonej strefy umożliwiającej wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 3. Dowód Zakupu – dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 4. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00., email: [email protected].
 5. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana na adres Użytkownika wskazany przez Użytkownika w ramach procesu zakupu Biletu.
 7. Impreza – każde wydarzenie kulturalne, sportowe lub inne organizowane przez Organizatora, na które to wydarzenie Bilety są dostępne w Systemie Mticket.
 8. Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia zakupu Biletu. Na kwotę tę składają się: cena wybranych Biletów, Opłata serwisowa według opcji wybranej przez Użytkownika. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.
 9. Nabywca Biletu – Użytkownik, który nabył Bilet poprzez System Mticket.
 10. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
 11. Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Użytkownika z Systemu na stronie www.mticket.pl lub w wysokości określonej przy podsumowaniu zamówienia.
 12. Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy.
 13. Posiadacz Biletu – osoba, która legitymuje się Biletem w sposób uprawniony, spełniająca wymagania Regulaminu i Regulaminu Organizatora.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z Dodatkowymi Postanowieniami Regulaminu dot. Imprez On-line.
 15. Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora.
 16. Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę – regulamin dotyczący sprzedaży Biletów na daną Imprezę zamieszczony na Stronie Imprezy. Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę ma zastosowanie jedynie przy zakupie Biletów na tę Imprezę.
 17. Strona Imprezy/Strona danej Imprezy – podstrona na www.mticket.pl, dedykowana danej Imprezie.
 18. System Mticket/System – udostępniony przez Mticket elektroniczny system do nabywania Biletów na wydarzenia organizowane przez Organizatorów, który umożliwia obsługę m.in. procesu składania zamówień wybranych Biletów, generowania ich w formie elektronicznej, a także dokonywania zwrotów Biletów. System Mticket udostępniony jest na stronie www.Mticket.pl. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu Mticket to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) aplikacja do obsługi Javascript i plików Cookies oraz program do obsługi plików typu PDF.
 19. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www.mticket.pl oraz Systemu Mticket.
 20. Wejściówka – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza nieodpłatnej Wejściówki do uczestnictwa w wybranej Imprezie, dostępnej w Systemie Mticket, zgodnie z Regulaminem Organizatora. Do Wejściówek stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
 21. Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia i utrzymania konta w Systemie Mticket oraz zasad nabywania Biletów z wykorzystaniem Systemu Mticket, zarówno na stronie www.Mticket.pl, zwrotów Biletów, a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Mticket udostępnia do sprzedaży Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora. Mticket nie jest organizatorem Imprez i odpowiada jedynie za poprawność działania Systemu Mticket i za to, że Bilety nabyte z wykorzystaniem Systemu Mticket będą uznawane przez Organizatora za uprawniające do wejścia na daną Imprezę zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Organizatora. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu Mticket, znajdują się na stronie www.Mticket.pl
 3. Użytkownik korzystający z Systemu Mticket akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, w tym Mticket, a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie Mticket.
 4. Bilety są sprzedawane w wersji elektronicznej (w formacie: Biletu elektronicznego).
 5. Przed zakupem Biletu na stronie www.Mticket.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile dotyczy) oraz Regulaminem Organizatora, Zasadami korzystania z Obiektu i wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Mticket na Stronie Imprezy. Nabywcy Biletów zobowiązani są do sprawdzania Strony Imprezy, na którą nabyli Bilet, także bezpośrednio przed terminem Imprezy. W przypadku zmiany terminu lub programu Imprezy lub też wystąpienia okoliczności, które wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań przez Uczestników, Mticket będzie przekazywał informacje uzyskane od Organizatora w tym zakresie.
 6. Informacje umieszczone na Stronie Imprezy, w tym Regulamin Organizatora, o którym mowa w pkt 7 poniżej oraz Zasady korzystania z Obiektu, o których mowa w pkt 8 poniżej, obowiązują wszystkich uczestników Imprezy. W przypadku, jeżeli Nabywca Biletów nabył Bilety także dla innych osób, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących regulaminach, konieczności zapoznania się z nimi i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane na Stronie Imprezy.
 7. Jeżeli Organizator danej Imprezy opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Nabywców Biletów i innych uczestników Imprezy. W takim przypadku Mticket udostępni Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie go na Stronie Imprezy. W przypadku składania zamówienia Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Nabywca Biletów akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.
 8. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one wszystkich uczestników Imprezy przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.
 9. Niektóre rodzaje Imprez mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa, jak również mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom zakaźnym. Takie regulacje dotyczą wszystkich uczestników Imprezy. W przypadku meczów piłki nożnej obowiązują w szczególności przepisy dotyczące szczególnej identyfikacji osób uczestniczących w takiej imprezie oraz tzw. zakazów stadionowych. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 10. W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne Nabywca Biletów powinien podać dane osobowe, zgodnie z wymogami Organizatora Imprezy. W zależności od decyzji Organizatora i postanowień Regulaminu Organizatora lub przepisów prawa konieczne jest podanie danych osób, które będą Posiadaczami Biletów (uczestnikami Imprezy) lub jedynie Nabywcy Biletów. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane na Stronie Imprezy.
 11. W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne, Bilety te będą weryfikowane przy wejściu na Imprezę pod kątem zgodności danych zawartych na Bilecie z danymi posiadacza Biletu. W celu dokonania weryfikacji, posiadacz Biletu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji. Z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej, w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę.
 12. W przypadku, jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika możliwość podania przy zakupie Biletów sprzedawanych jako bilety imienne jedynie danych Nabywcy Biletów, prawo wejścia na Imprezę ma Nabywca Biletów oraz osoby mu towarzyszące przy wejściu, w liczbie odpowiadającej liczbie nabytych Biletów.
 13. Organizator może udostępnić mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju Biletu. Mticket zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie konstrukcji Obiektu za pomocą grafiki, dlatego też prezentowane mapy Obiektów należy traktować jako uproszczony, poglądowy plan. Jeżeli Organizator wprowadzi późniejsze zmiany w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, Mticket będzie niezwłocznie informował Nabywców Biletów, których dotyczą zmiany o przekazanych mu przez Organizatora informacjach w tym zakresie.
 14. Mticket, na zlecenie Organizatora, dystrybuuje z wykorzystaniem Systemu Mticket także nieodpłatne Wejściówki na wskazane Imprezy. Do dystrybucji Wejściówek mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu o sprzedaży Biletów. Szczegółowe informacje znajdują się każdorazowo na Stronie danej Imprezy.

3. ETAPY PROCESU ZAKUPU BILETU NA STRONIE WWW.MTICKET.PL

 1. Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Systemu Mticket składa się z następujących etapów:
  1. zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu;
  2. wybór Imprezy;
  3. zapoznanie się z Regulaminem Organizatora, Zasadami korzystania z Obiektu i Regulaminem Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile dane regulacje dotyczą wybranej Imprezy) oraz informacjami umieszczonymi na Stronie Imprezy;
  4. wybór kategorii i rodzaju Biletu;
  5. logowanie/rejestracja w Systemie Mticket, o ile Użytkownik nie zalogował się wcześniej;
  6. podanie/uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
  7. podanie danych osobowych, które znajdą się na bilecie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizatora (dotyczy jedynie biletów imiennych);
  8. wybór sposobu płatności za Bilet;
  9. weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym udostępnionych regulaminów;
  10. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
  11. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Mticket poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 2. Bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem infolinii lub adresu e-mail [email protected].
 3. Użytkownik w trakcie dokonywania zakupu Biletów na niektóre wydarzenia, ma możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującego zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie, na zasadach określonych przez Ubezpieczyciela.

4. KONTO W SYSTEMIE

 1. W celu założenia konta w Systemie Mticket Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail oraz utworzyć hasło.
 2. Do złożenia zamówienia w Systemie Mticket konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych Nabywcy Biletu. W zależności od rodzaju Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, charakteru Imprezy lub zasad bezpieczeństwa uczestników Imprezy, Mticket może żądać od Użytkownika podania również innych danych niezbędnych do zakupu danego Biletu. Informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane na Stronie Imprezy.
 3. Użytkownik posiadający konto w Systemie ma możliwość samodzielnej zmiany podanych przez siebie danych w zakładce „Moje Konto”, przy czym zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika na etapie składania zamówienia. W przypadku zmiany adresu e-mail w danych kontaktowych będzie on zmieniony także jako e-mail do logowania do Systemu. W przypadku, jeżeli Użytkownik nabył Bilet w formacie Mticket.Pass i chciałby dokonać zmiany numeru telefonu podanego przy zakupie, taka zmiana musi zostać dokonana poprzez kontakt z działem Obsługi Klienta. Mticket zastrzega sobie prawo odmowy zmiany numeru w uzasadnionych przypadkach ze względów bezpieczeństwa.
 4. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez siebie danych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Mticket zablokuje i następnie usunie konto Użytkownika z Systemu.

5. ZAMÓWIENIE BILETU

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, po zalogowaniu się do Systemu każdy Użytkownik może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę, przy czym każdego Użytkownika obowiązuje limit zakupu maksymalnie ośmiu (8) biletów na Imprezę, chyba, że ustawienia systemowe dają możliwość zakupu w ramach jednego zamówienia większej liczby Biletów.
 2. W przypadku niektórych Imprez możliwe są szczególne ograniczenia dotyczące liczby nabywanych Biletów, wynikające z postanowień Regulaminu Organizatora. Powyższe ograniczenia mogą dotyczyć w szczególności limitu zakupu w ramach konta Użytkownika lub w ramach danego zamówienia, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia na stronie www.Mticket.pl.
 3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika większej liczby Biletów niż dopuszczalna liczba na jedno zamówienie, również w ramach kilku zamówień, Mticket anuluje Bilety zakupione ponad limit. W przypadku chęci zakupu większej liczby Biletów Użytkownik powinien się skontaktować z [email protected].
 4. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu.
 5. W zależności od tego, która opcja jest dostępna przy danej Imprezie w momencie zakupu Biletu przez Użytkownika, Użytkownik może dokonać wyboru Biletów w następujący sposób:
  1. korzystając z automatycznego wyboru miejsc – w tym przypadku System przydziela Użytkownikowi wolne miejsca znajdujące się we wskazanej przez niego kategorii cenowej. W przypadku zamówienia większej niż jeden (1) liczby Biletów automatyczny wybór miejsca nie daje Użytkownikowi gwarancji, że przydzielonego przez niego miejsca będą miejscami sąsiadującymi ze sobą;
  2. korzystając z zakupu z planu sali – w tym przypadku Użytkownik samodzielnie wskazuje na interaktywnym planie sali miejsca, które chciałby zakupić. W przypadku niektórych Imprez opcja ta może być rozbudowana o Widok Panoramy, który prezentuje Użytkownikowi widok na Obiekt ze wskazanego miejsca. Widok ten jest jedynie przykładowy i może różnić się od rzeczywistego w zależności od ustawień Obiektu i samej Imprezy.
 6. Po otrzymaniu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych z danymi podanymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi danymi Użytkownik powinien zgłosić reklamację na zasadach określonych w § 9.
 7. Możliwość złożenia zamówienia Biletów dotyczy Imprez aktywnych w Systemie.
 8. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego), z zastrzeżeniem § 2 ust. 14-15 Regulaminu, w zależności od postanowień Regulaminu Organizatora. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Imprezę, jeden Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę. Bilety są możliwe do zeskanowania przy wejściu na Imprezę jedynie raz, chyba że coś innego wyraźnie wynika z informacji otrzymanych od Organizatora lub wskazanych na takim Bilecie.
 9. Bilet uprawnia Posiadacza Biletu do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. Mticket oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Imprezy, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Posiadacz Biletu zostanie poinformowany.
 10. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji Użytkownika. Bilety zakupione z użyciem niedozwolonych narzędzi będą anulowane.

6. WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI ZA BILET NA STRONIE WWW.MTICKET.PL

 1. Płatności za bilety można dokonać w dowolny ze sposobów oferowanych na Stronie, przy czym przy zakupie Biletów na daną Imprezę dostępne są wybrane metody płatności wskazane w procesie składania zamówienia. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik. Koszty te są wskazane przy składaniu zamówienia.
 2. W przypadku niektórych Imprez jest możliwość płatności w systemie ratalnym, za pośrednictwem serwisu Dotpay, zgodnie z regulaminem tego serwisu. W takim przypadku informacja w tym zakresie będzie każdorazowo podana przy danej Imprezie.
 3. Kwota należności wynikająca z zamówienia, powiększona po cenę ubezpieczenia (jeśli dotyczy) winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym na stronie www.Mticket.pl, zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Mticket lub potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności w przypadku płatności.
 4. Płatność za konkretne zamówienie (z wyłączeniem płatności za ubezpieczenie) może zostać dokonana w całości lub w części za pomocą Vouchera. W przypadku opłaty jedynie części zamówienia z wykorzystaniem Vouchera Mticket, pozostała część powinna zostać opłacona inną wybraną metodą, zgodnie z postanowieniami pkt. 1 powyżej.
 5. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Mticket lub nieotrzymanie potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności powoduje anulowanie zamówienia.
 6. Podczas dokonania płatności należy podać w tytule przelewu dane, które zostały przedstawione na stronie www.Mticket.pl podczas składania zamówienia. Użytkownik nie może za pomocą jednej płatności dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

7. ZAKOŃCZENIE PROCESU ZAKUPU BILETU

 1. Po dokonaniu wyboru Imprezy, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletów, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych oraz potwierdzenia chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kup bilety”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletów Mticket przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty Kwoty należności (umowa zakupu Biletu).
 3. Nieopłacenie zamówienia zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Mticket nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
 5. Po uprzednim zaznaczeniu opcji otrzymania faktury VAT w ramach procesu składania zamówienia, faktura zostanie dostarczona Użytkownikowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać Fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.
 6. Mticket jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
  2. Bilet został wystawiony do dalszej sprzedaży poza Systemem Mticket (za wyjątkiem autoryzowanych kanałów odsprzedaży, w przypadkach dozwolonych przez Organizatora);
  3. Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Mticket lub Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
  4. Bilet nie został opłacony w terminie, zgodnie z § 7;
  5. Użytkownik nabył Bilety w liczbie przekraczającej obowiązujący limit;
  6. Bilet został nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu lub Regulaminu Organizatora;
  7. w innych sytuacjach wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub Regulaminie Organizatora.
 7. We wskazanych w pkt. 6 ppkt. a-c przypadkach Mticket jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.
 8. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.

8. ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU I MIEJSCA IMPREZY, ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY, ZMIANA DANYCH ORAZ ZGODA NA ODSPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizatora. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy lub w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Organizatora, Nabywca Biletu będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu. Mticket obsługuje proces zwrotów Biletów zgodnie z upoważnieniem Organizatora.
 2. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Imprezy, Mticket niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywców Biletów, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Mticket.pl. Dodatkowo Nabywcy Biletów mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 3. W razie istotnych zmian w związku z Wydarzeniem, takich jak zmiany terminu Wydarzenia lub istotnej zmiany miejsca, w którym Wydarzenie się odbywa, Mticket powiadamia Użytkownika o takich istotnych zmianach, podając nowy termin Wydarzenia, drogą mailową na adres podany w Systemie Mticket podczas zakupu biletu. Użytkownik może albo ponownie potwierdzić złożone zamówienie odnośnie Wydarzenia zmienionego zgodnie z ogólnymi warunkami obowiązującym u Partnera Wydarzenia, albo zażądać zwrotu kosztu biletu w terminie 14 dni od wysłania przez System Mticket powiadomienia (lub w innym zasadnie krótszym terminie, jeśli Wydarzenie ma się odbyć za mniej niż 14 dni). Po upływie 7 dni od dnia pierwotnego zawiadomienia (lub w innym zasadnie krótszym terminie, jeżeli Wydarzenia ma się odbyć w terminie krótszym niż 7 dni od tej daty), Mticket ponowi powiadomienie. Jeśli Użytkownik nie powiadomi Mticket o swojej decyzji we wskazanym w terminie Mticket może ponownie potwierdzić uczestnictwo Użytkownika w zmienionym Wydarzeniu, pozbawiając tym samym Użytkownika prawa do żądania zwrotu ceny biletu.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 pkt. 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za zrealizowane zamówienie Nabywca Biletu zobowiązany jest do przesłania na adres [email protected] wypełnionego formularza zwrotu lub oświadczenia o zwrocie wraz ze wskazaniem następujących aktualnych danych:
  1. imię i nazwisko Nabywcy Biletu,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. numer zamówienia,
  5. nazwa Imprezy,
  6. liczba biletów.
  7. oraz Dowodu Zakupu. W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu, Nabywca Biletu zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Mticket oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu.
 5. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się, analogicznie do sposobu dokonania zapłaty, niezwłocznie po otrzymaniu środków od Organizatora. W przypadku zamknięcia konta/karty, którą dokonywana była transakcja Nabywca Biletów lub w przypadku chęci otrzymania środków za zwrot na inny rachunek bankowy, Nabywca Biletu powinien przesłać dane rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków za zwracane Bilety wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub informacjami, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6.  Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Nabywca Biletu będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.Mticket.pl . O odmiennej procedurze zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Nabywca Biletu zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.
 7. W przypadku dokonywania zwrotów Biletów na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora, innych niż wskazane w pkt 1 powyżej, zastosowanie ma procedura określona w pkt 4 powyżej, chyba że inaczej wynika z Regulaminu Organizatora.
 8. W przypadku dokonywania zwrotów Biletów, o których mowa w pkt 6 powyżej, Mticket zobowiązany jest do zwrotu wyłącznie ceny zwracanych Biletów. Jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika konieczność poniesienia przez Nabywcę Biletu opłaty w związku z dokonywanym zwrotem, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty.
 9. W przypadku Biletów imiennych dopuszczalność i zasady zmiany danych na Bilecie określa Regulamin Organizatora danej Imprezy. Jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika konieczność poniesienia przez Nabywcę Biletu opłaty w związku z dokonywaną zmianą danych, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty oraz jej wysokości.
 10. Biletów nie można odsprzedać, chyba, że jest to dozwolone przez Organizatora, przy czym w takim przypadku Organizator wskaże dozwolone, autoryzowane kanały odsprzedaży – jedynie Bilety odsprzedane za pośrednictwem autoryzowanych kanałów odsprzedaży będą uprawniały do wejścia na Imprezę. W zależności od kanału odsprzedaży, odsprzedaż może się wiązać z koniecznością poniesienia opłaty.

9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta osobiście (do Własnego Punktu Mticket) lub za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby spółki: ul. Płatowcowa 20, 02-635 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Mticket obsługuje reklamacje kierowane w związku z usługami świadczonymi przez Mticket, a także reklamacje Nabywców Biletów związane z odbyciem się i przebiegiem Imprezy, w zakresie w jakim Organizator danej Imprezy upoważnił Mticket do obsługi takich reklamacji.
 2. W celu uproszczenia procesu reklamacyjnego Mticket stosuje formularz reklamacyjny, którego poprawne wypełnienie zapewnia podanie danych niezbędnych do szybkiego rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Nabywca Biletu powinien niezwłocznie zawiadomić Mticket, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Mticket będzie się każdorazowo kontaktował się z Nabywcą Biletu w celu ustalenia sposobu przekazania Mticket Dowodu Zakupu oraz doręczenia Nabywcy Biletu nowego Biletu. Powyższe jest zależne od rodzaju Imprezy oraz czasu jaki do niej pozostał.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik winien sygnalizować Mticket wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu poprzez przesłanie stosownej informacji na [email protected].
 2. Posiadacz Biletu elektronicznego ponosi odpowiedzialności za posiadanie i prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta, w tym za dostęp do internetu i sieci GSM, umożliwiających prawidłowe wygenerowanie i odczytanie Biletu elektronicznego
 3. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizowaną przez siebie Imprezę, w tym za jej odbycie się i przebieg.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowym jest Mticket Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płatowcowa 20, 02-635 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Mticket danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Postanowienia Polityki prywatności są integralną częścią Regulaminu.
 2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta będą przetwarzane przez Mticket w celu założenia i utrzymania konta na www.Mticket.pl.
 3. Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Mticket w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. realizacji złożonego zamówienia na www.Mticket.pl.
 4. W przypadku dystrybucji Biletów jako bilety imienne administratorem danych osobowych umieszczonych na Bilecie, tj. podanych w celu personalizacji Biletów jest Organizator Imprezy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie Imprezy.

12. INNE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zlikwidowania konta i wyrejestrowania z Systemu należy zgłosić taką chęć na adres [email protected].
 3. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile został ustanowiony i opublikowany) oraz Regulamin Organizatora obowiązujące w dniu skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminu Sprzedaży Biletów na daną Imprezę pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów na daną Imprezę.
 4. Możliwe są zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  2. zmiany procesu dystrybucji Biletów;
  3. dodania lub zmiany usług świadczonych przez Mticket lub oferowanych towarów;
  4. chęci poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
  5. bezpieczeństwa Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
  6. konieczności zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  7. konieczności doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
  8. zmiany danych lub innych informacji związanych z Mticket.
 5. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie www.Mticket.pl, przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
 6. Użytkownik, który nie akceptuje zmian do Regulaminu ma prawo zlikwidować konto i wyrejestrować się z Systemu. W tym celu należy zgłosić taką chęć na adres na [email protected].
 7. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 8. Mticket deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy UOKIK: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich. Użytkownik jako konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów.
Pre-order